Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

REGULAMIN SERWISU USA-AUTO-ONLINE EUROPE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z serwisu http://usa-auto-online.eu/ wiąże się z wcześniejszą akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://usa-auto-online.eu/ skierowany jest do podmiotów zainteresowanych sprzedażą lub zakupem samochodów osobowych, motocykli, busów lub przyczep sprowadzonych do Europy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Serwis ten prowadzony jest przez spółkę USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, 50-077 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000435592, kapitał zakładowy: 5000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8992738775, REGON 021882067.
 3. Regulamin określa zasady świadczenia przez USA-AUTO-ONLINE.COM na rzecz użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie http://usa-auto-online.eu/ oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu http://usa-auto-online.eu/

II. DEFINICJE

 1. Usługodawca – inaczej też Spółka, tj. USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, 50-077 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000435592, kapitał zakładowy: 5000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8992738775, REGON 021882067, właściciel Serwisu.
 2. Serwis — serwis internetowy dostępny pod adresem http://usa-auto-online.eu, prowadzony przez USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o., na zasadach określonych w Regulaminie
 3. Inne Serwisy prowadzone przez Spółkę – serwisy internetowe dostępne pod adresem http://usa-auto-online.com, https://usa-auto-online.eu prowadzone przez USA-AUTO-ONLINE.COM POLSKA sp. z o. o.
 4. Ogłoszenie — sporządzone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Ogłoszenie skomponowane jest z tekstu, ilustracji, zdjęć lub utworów audiowizualnych. Umieszczenie w Serwisie ogłoszenia następuje na okres czasu wskazany w Regulaminie.
 5. Użytkownik — Ogłoszeniodawca, a także każda osoba, która przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisie ofert.
 6. Ogłoszeniodawca — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, która posiada zarejestrowane w Serwisie konto, zawarła umowę ze Spółką w przedmiocie emisji ogłoszenia i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu.
 7. Konto Ogłoszeniodawcy — dostępne dla Ogłoszeniodawcy miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Ogłoszeniodawcę unikalny adres email (w przypadku Konta utworzonego niezależnie od Ogłoszenia także hasło). Konto Ogłoszeniodawcy może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.
 8. Cennik — dokument określający ceny usług świadczonych w ramach Serwisu, ustalany przez Usługodawcę, wskazany w załączniku 1. Regulaminu.
 9. Przedmiot Ogłoszenia — samochód osobowy, motocykl, bus lub przyczepa sprowadzona do Europy ze Stanów Zjednoczonych (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami), posiadający nr VIN, który został pozytywnie zweryfikowany przez Usługodawcę.
 10. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Profesjonalista lub Przedsiębiorca - Użytkownik, który korzysta z Serwisu, w ramach i dla celów związanych pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową. Użytkownik taki nie jest traktowany jako Konsument.
 12. USA – Stany Zjednoczone Ameryki
 13. Regulamin — niniejszy Regulamin.


III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co rozumie się możliwość przeszukiwania bazy danych ogłoszeń publikowanych w Serwisie, zapewnienie wsparcia przez Spółkę w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, komunikacji Ogłoszeniodawców z Użytkownikami. Ponadto dla zarejestrowanych Użytkowników, Spółka świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zamieszczania w Serwisie ogłoszeń oraz ich promowania i wyróżniania.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Z Serwisu może korzystać każdy Użytkownik, który spełnia wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  b) Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, Safari w wersji 4.0 i wyżej.
  c) Konto poczty e-mail.
 3. Usługa zamieszczania ogłoszeń dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Rejestracja w Serwisie następuje:
  a) poprzez utworzenie Konta w Serwisie i jego aktywację,
  b) poprzez dodanie Ogłoszenia w Serwisie, gdzie Konto utworzone zostaje automatycznie w celu udostępnienia Ogłoszeniodawcy możliwości zarządzania danymi w ramach treści Ogłoszenia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Usługodawcy.

V. OGÓLNE ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenie w Serwisie umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.
 3. Przedmiotem ogłoszenia mogą być jedynie samochody, busy, motocykle i przyczepy, które zostały sprowadzone do Europy z USA.
 4. Ogłoszenie powinno wskazywać na rzeczywistą cenę brutto podaną w złotówkach lub dolarach.
 5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
 6. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia.
 7. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z motoryzacją.
 8. Ogłoszeniodawca może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 15. zdjęć Przedmiotu Ogłoszenia w formacie jpg, png lub bmp.
 9. Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów i inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 10. Ogłoszeniodawca ma możliwość umieszczenia w ramach treści Ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym, na warunkach korzystania określonych w ramach tego serwisu, które stanowić będzie ruchomą prezentację Przedmiotu Ogłoszenia danego Ogłoszenia (dalej „Wideo”). Niedozwolone są Wideo prezentujące inne treści niż prezentacja oferowanego Przedmiotu Ogłoszenia, takie jak w szczególności: adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów i inne oznaczenia identyfikujące Ogłoszeniodawcę.
 11. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i wideo) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów Spółki oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 12. W ramach usług dostępnych w Serwisie, Ogłoszeniodawca zleca Spółce publikowanie ogłoszeń w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Spółkę, a także w innych mediach. Jednocześnie Usługodawca, może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu, celem zabezpieczenie przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

VI. ZAMIESZCZANIE I EMISJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie wymaga:
  a) wypełnienia formularza dostępnego na stronie Serwisu, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz wcześniejszego zaakceptowania Regulaminu,
  b) wybrania odpowiedniej kategorii, w której Ogłoszeniodawca chce umieścić swoje Ogłoszenie,
  c) wpisania treści ogłoszenia i dodanie ewentualnych zdjęć lub innych dozwolonych plików multimedialnych,
  d) dokonania płatności przelewem tradycyjnym na konto Spółki lub przelewem online tj. forma płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
 2. Po wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę wszystkich czynności wymienionych. powyżej, Spółka przesyła na wskazany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie przyjęcie zamówienia emisji Ogłoszenia oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji Ogłoszenia przez Usługodawcę emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu ……….godzin/ dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Spółki.
 4. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie wynosi 14 dni dla Ogłoszeniodawców, przy czym czas emisji Ogłoszenia może być odpowiednio przedłużany, w okresie emisji Ogłoszenia oraz w terminie do 14 dni od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie.
 5. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia o kolejne 14 dni jest możliwe po wejściu w ustawienia konta i dokonaniu edycji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji następuje nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili weryfikacji numeru VIN przez obsługę. Nie przedłużenie emisji ogłoszenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego emisji w Serwisie, skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego emisji.
 6. Spółka umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę.
 7. W przypadku zakończenia emisji Ogłoszenia przed upłynięciem przewidzianego czasu emisji, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni emisji.

VII. EDYCJA I USUWANIE Z SERWISÓW OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszeniodawca ma możliwość zmiany treści danego ogłoszenia lub jego usunięcia z Serwisu z poziomu ustawień założonego przez siebie konta.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z edycją lub usunięciem ogłoszenia istnieje możliwość kontaktu ze Spółką od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 509577000 w godzinach 10:00 do 14:00 lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Zmiany wprowadzone podczas edycji ogłoszenia pojawią się w ogłoszeniu w ciągu 1 dnia od ich zapisania.

VIII. PROMOWANIE I WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszeniodawca może dodatkowo promować i wyróżniać zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w Serwisie jedną lub więcej spośród bezpłatnych Usług dodatkowych:
  a) Promowania Ogłoszeń, opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
  b) Wyróżniania Ogłoszeń, opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Świadczenie usług określonych w pkt. 1a) i 1b) rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia i trwa przez ilość dni wskazanych przez Ogłoszeniodawcę.

IX. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu jako Użytkownik i jednoczesnego zapoznania się z regulaminem.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez opuszczenia stron Serwisu.
 3. Zawarcie umowy przez Ogłoszeniodawcę w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
  a) poprawnej rejestracji Konta w Serwisie,
  b) akceptacji treści Regulaminu,
  c) braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Ogłoszeniodawcy dokonanej przez Spółkę
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania własnych danych firmowych i kontaktowych w ustawieniach konta, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi danymi firmowymi i kontaktowymi są te znajdujące się w ustawieniach konta. Zmiana danych firmowych i kontaktowych nie jest zmianą postanowień umowy.
 5. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Formularza lub w inny sposób udostępniony przez Spółkę (np. złożona oferta) umowa na dane usługi zawierana jest na czas oznaczony (czas emisji Ogłoszenia) wynoszący odpowiednio 7 lub 14 dni w zależności od oferty wybranej przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. W przypadku, jeżeli Usługodawca przewiduje taką możliwość dla określonych usług, Zarejestrowany Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę na piśmie na warunkach w niej wskazanych, a umowa taka zawierana jest na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że co innego wynika wprost z jej treści. W takim wypadku treść tej umowy sprzeczna z niniejszym Regulaminem ma przed nimi pierwszeństwo, a w pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu.
 7. Niezależnie od wszelkich innych postanowień Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Ogłoszeniodawcą, który nie przestrzega postanowień Regulaminu i nie zaprzestaje tych naruszeń, ani nie usuwa ich skutków mimo upływu 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania, wysłanego na wskazany przez Ogłoszeniodawcę w formularzu adres e-mail. W takim przypadku Ogłoszeniodawca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody Usługodawcy.
 8. Zasady odstąpienia od umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, który jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawiera załącznik nr 5 do Regulaminu.

X. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ogłoszeniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść dodanego przez siebie Ogłoszenia, w szczególności za jego prawdziwość, rzetelność, zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami, normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Usługodawca, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może:
  a) uzależnić korzystanie z Serwisu od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub Przedmiotu Ogłoszenia,
  b) udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  c) zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia,
  d) uzależnić rejestrację w Serwisie od uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Ogłoszeniodawcę umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Ogłoszeniodawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Ogłoszeniodawcę, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Spółka nie odpowiada ponadto za: brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy, działanie siły wyższej, a także za sytuacje związane z naruszeniem praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
 5. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Spółki lub Ogłoszeniodawców. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości serwisu bez zgody Usługodawcy.
 6. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. Jeżeli ktokolwiek wystąpi przeciwko Spółce, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Spółki z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Spółce wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
 8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.

XI. OPŁATY

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu na rzecz Ogłoszeniodawców są bezpłatne. Zakres darmowych usług określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

XII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.
 2. Reklamacje Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 4. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

XIV. ZMIANY REGULAMINU I CENNIKA

 1. Spółka może dokonywać zmian w treści Regulaminu, w tym Cennika. Zmiany treści umowy i terminy ich obowiązywania będą komunikowane na stronie internetowej Serwisu oraz Zarejestrowanym Użytkownikom drogą elektroniczną.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika zaczną obowiązywać nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu.
 3. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisów lub oferty Spółki.
 4. Usługi aktywowane przez Ogłoszeniodawców przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy mają 14 dni od dnia powiadomienia o zmianach umowy na rozwiązanie umowy ze Spółką. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., które będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Usługodawcą.
 6. W przypadku rozwiązania umowy świadczone przez Spółkę usługi zostaną rozliczone proporcjonalnie za okres obowiązywania umowy, a ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone Ogłoszeniodawcy.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest dla Użytkowników pod adresem internetowym: https://usa-auto-online.eu/, a także w stosunku do Ogłoszeniodawców, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne ,przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Ogłoszeniodawcy wskazany przez niego w formularzu.
 2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załączniki:
• Załącznik nr 1 Cennik dla Ogłoszeniodawców
• Załącznik nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń
• Załącznik nr 3 Usługi Wyróżniania Ogłoszeń
• Załącznik nr 4 Polityka prywatności
• Załącznik nr 5 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu